Σχέδιο εργασίας

Η ανάπτυξη και η παράδοση του συστήματος καθώς και η υλοποίηση του έργου STAGE πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ακόλουθα στάδια:

  1. Εμπλοκή χρήστη:επιλογή ατόμων άνω των 65 ετών χρηστών (συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης, προστασία της ιδιωτικής ζωής), ενημέρωση σε επιλεγμένους χρήστες, καθορισμός των αναγκών των χρηστών και των προσδοκιών μέσω δραστηριοτήτων συν-σχεδιασμού.  
  2. Ανάπτυξη και υλοποίηση: ανάπτυξη της πλατφόρμας ΤΠΕ, σχεδιασμός και ανάπτυξη του δικτύου του συστήματος, δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τους χρήστες, καθορισμός του πλαισίου υλοποίησης των δοκιμαστικών φάσεων.
  3. Δοκιμαστική φάση:συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, ομάδες εστίασης, κατάρτιση και βοήθεια.
  4. Διάχυση και αξιοποίηση: διάχυση των αποτελεσμάτων, επιχειρηματικό σχέδιο και Αξιολόγηση.
  5. Διαχείριση έργου: προετοιμασία του σχεδίου διαχείρισης και τα παραρτήματά του, προγραμματισμός και οργάνωση συναντήσεων, παρακολούθηση της προόδου και της ποιότητας της εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

Οι δραστηριότητες του έργου οργανώνονται σύμφωνα με τα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας:

WP1 – Ορισμός των αναγκών των χρηστών, προετοιμασία των ρυθμίσεων χρήστη και ηθικών ζητήματα;
WP2 – Ανάπτυξη και υλοποίηση της πλατφόρμας ΤΠΕ;
WP3 – Δοκιμή, αξιολόγηση και επικύρωση των ρυθμίσεων περιβάλλοντος χρήστη;
WP4 – Διάχυση, αξιοποίηση και επιχειρηματική ανάπτυξη;
WP5 – Διαχείριση και συντονισμός.

aal logo 3

Το έργο STAGE (AAL-2015-1-014) χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα AAL, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές χρηματοδότησης της Κύπρου, Ουγγαρίας, Ιταλίας, Πολωνίας και Ρουμανίας.

EUflag150

www.aal-europe.eu


© 2016 STAGE

Linkedin Twitter Youtube